Dutch Damen Shipyard wins contract for German Navy’s multi-purpose combat ship